บริษัท เอเอ็มดีไบโอเทค จำกัด

ผู้ให้บริการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ "ชีวภัณฑ์ AMD กำจัดกลิ่น – บำบัดน้ำเสีย"
สำหรับภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร

ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์


รายละเอียด

ขนาดบรรจุ (ลิตร)  :  5
ราคา  :  xxxx

คุณสมบัติ

ชีวภัณฑ์ AMD กำจัดกลิ่น และบำบัดน้ำเสีย ในโรงงานอุตสาหกรรม,โรงแรมที่พัก,โรงเรียน,เคหะสถานที่ต่างๆ ,หน่วยงานเทศบาล,บำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม,กำจัดกลิ่นเหม็นขยะต่างๆ ,กำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มปศุสัตว์,ปรับสภาพน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฯลฯ ชีวภัณฑ์ AMD กำจัดกลิ่น และบำบัดน้ำเสีย ในโรงงานอุตสาหกรรม,โรงแรมที่พัก,โรงเรียน,เคหะสถานที่ต่างๆ ,หน่วยงานเทศบาล,บำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม,กำจัดกลิ่นเหม็นขยะต่างๆ ,กำจัดกลิ่นเหม็นในฟาร์มปศุสัตว์,ปรับสภาพน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฯลฯ