บริษัท เอเอ็มดีไบโอเทค จำกัด

ผู้ให้บริการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ "ชีวภัณฑ์ AMD กำจัดกลิ่น – บำบัดน้ำเสีย"
สำหรับภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร